Alla måste få hjälpmedel på lika villkor

För många människor som drabbas av inkontinens kantas vardagen av rädsla för läckage, socialt utanförskap, depression och frustration. Men med rätt inkontinenshjälpmedel skulle många problem kunna överbryggas. Tyvärr får inte alla patienter dessa hjälpmedel på lika villkor, en orättvisa som måste förändras.

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) säger i sin andra paragraf att ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”.

Tyvärr vet vi att patienten inte alltid får det hjälpmedel som han eller hon behöver. Vi vet också att tillgången på hjälpmedel vid urininkontinens, urinretention och avföringsinkontinens idag skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Och att upphandlingar och kostnader kan styra detta sortiment snarare än patientens behov. Lika villkor gäller inte, det här måste förändras.

Vi vill också se att ett ändamålsenligt och brett sortiment upphandlas för att fylla olika användares behov, förutsättningar och livssituationer. Det här är hjälpmedel som är förknippade med intima och många gånger tabubelagt funktionshinder. Just därför är individuella förutsättningar, trygghet och möjligheten att prova nya produkter avgörande för patientens livskvalitet.

Vi efterfrågar också att enskilda vårdgivare och användare fritt får välja hjälpmedel för urininkontinens, urinretention eller avföringsinkontinens inom det upphandlade sortimentet utifrån användarens behov. Inte att sjukvården styr valet av inkontinenshjälpmedel ensidigt utifrån ett kostnadsperspektiv.

För den som inte är beroende av inkontinenshjälpmedel kan detta verka som obetydliga detaljer. Men vi vet att med rätt produkter kan livet förbättras och goda effekter för både individ och samhälle uppnås. Just därför måste alla få inkontinenshjälpmedel på lika villkor.

Ta del av skrivelse i högerspalten, som publicerades på olika platser mars 2022.

Neuroförbundet
Nikola    
Personskadeförbundet (RTP)
RG Aktiv Rehabilitering
Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi
Distriktssköterskeföreningen (DSF)
Sinoba
Swedish Medtech
Uroterapeutisk Förening 


Senast granskad 2024-02-09