Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar

Förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm ställer krav på kompetens hos berörda chefer, förskrivare och den vård- och omsorgspersonal som utför vården och hanterar hjälpmedlen. 

Vårdgivaren utser förskrivare och ska säkerställa att personalen har rätt kompetens inom området blås-/tarmdysfunktion. Enhetschefen ska ge personal möjlighet att inhämta kunskap för att kunna följa vårdprogram, riktlinjer och lokala rutiner. Enhetschefen ska följa upp att beslutade omvårdnadsinsatser, exempelvis toalettassistans, blir genomförda under hela dygnet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tar fram kommunala rutiner och följer upp att en god och säker vård ges. Då läkare ordinerar behandling som leder till hjälpmedelsförskrivning (exempelvis kateterbehandling) sker uppföljning i samråd med förskrivaren, som ansvarar för att behovsbedömning sker och att förskrivningsprocessen följs.

Vård- och omsorgspersonal ska

  • Verka för goda toalettvanor under hela dygnet
  • Kunna använda mätverktygen, exempelvis läckagemätning, urin- och dryckesmätning på ett korrekt sätt
  • Samverka med förskrivaren vid utprovning av hjälpmedlet så att det motsvarar behovet
  • Kunna hjälpmedlets funktion och hantering (t.ex. fixering, spärrskikt, våtindikator, typ av kateter, urindroppsamlare, urinpåsar, fästanordningar, källsortering)
  • Kontinuerligt följa upp att hjälpmedlet motsvarar användarens behov
  • Rapportera förändringar till förskrivaren
  • Introducera och instruera ny personal gällande användarinstruktioner så att patientens hjälpmedel hanteras på rätt sätt

Kontinensombud är omvårdnadspersonal som har fördjupade kunskaper om blås- och tarmdysfunktion. Uppdraget innebär att vara verksamhetens stöd genom att inspirera medarbetare att följa beslutade vårdprogram, riktlinjer och rutiner. Ombudet kan också ansvara för att patientens förskrivning av hjälpmedel följs och att hjälpmedel finns tillgängliga. Vid beställning beräknas behovet för högst 90 dagar, inklusive produkter som redan finns hos patienten. Om patienten har flera hjälpmedel bör beställning ske vid samma tillfälle.

Enhetschefen utser kontinensombud och avsätter tid för uppdraget.


Senast granskad 2021-09-20