Regelverk

Regelverken ska leda till delaktighet, självbestämmande och rättssäkerhet, och du som arbetar inom hjälpmedelsområdet behöver veta vad som gäller.

Alla har rätt till utredning…

Patienten ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd (2 kap 2 § Patientlag 2014:821).

Den som är sjuk/har behandlats för allvarlig sjukdom och har fortlöpande behov av hjälpmedel ska erbjudas hjälpmedel (Hälso- och sjukvårdslag 2017:30).

Personalen ska ge en sakkunnig och omsorgsfull vård så långt som möjligt i samråd med patienten (Patientsäkerhetslag 2010:659).

Patienten ska ges möjlighet att välja hjälpmedel utifrån dennes behov inom upphandlat sortiment (Patientlag 2014:821, Lag 2016:1145 om offentlig upphandling, LOU)

Förskrivaren ansvarar för att förskrivningsprocessen följs så att rätt hjälpmedel förskrivs och följs upp (HSLF-FS 2021:52)

Medicintekniska produkter är testade och godkända för att användas enligt tillverkarens användarinstruktioner (Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:584)

Alla som har ett medicintekniskt hjälpmedel har rätt till en utredning (Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter).

Regionala och lokala styrdokument såsom vårdprogram, riktlinjer och rutiner är lika bindande som lagar och föreskrifter.


Senast granskad 2021-09-20