Vem har rätt till hjälpmedel?

Alla som söker vård har rätt till en utredning, enligt 2 kap. 2 § Patientlag, 2014:821. Personer med inkontinens och/eller blås/-tarmdysfunktion, oavsett ålder eller kön, ska erbjudas basal utredning inom regionens primärvård eller kommunal hälso- och sjukvård så att lämplig behandling/åtgärd kan ges. Utsedd förskrivare ansvarar för utredning och bedömning samt hjälpmedelsförskrivning utifrån patientens behov.

Vem har rätt till förskrivning av hjälpmedel?

Personer med urin-/tarminkontinens eller urinretention som:

  • Är folkbokförda och bosatta inom regionen
  • Bor i ordinärt boende eller särskilt boende
  • Har skyddad identitet och stadigvarande vistas inom regionen
  • Har ett fortlöpande behov av hjälpmedel och har genomgått noggrann utredning/bedömning/behandling av bakomliggande orsaker

(Hälso- och sjukvårdslag 2017:30)

För patienter som är inlagda för vård på sjukhus tillhandahålls hjälpmedel vanligen för kortvarigt bruk, utan förskrivning. Om hjälpmedelsbehov kvarstår vid utskrivning från slutenvård ska uppföljningsansvaret överrapporteras till mottagande enhet. Mottagande enhet ansvarar för att ny utredning och bedömning av hjälpmedelsbehov sker.

Att bedöma patientens behov

Behovsbedömning innebär att förskrivaren utreder patientens behov av hjälpmedel för urinblåsa/tarm för att kunna delta aktivt och jämlikt i samhället. En kartläggning av patientens egen förmåga och behov av insatser/åtgärder under hela dygnet utreds. På nikola.nu finns olika verktyg för att utreda och bedöma behov hos barn/vuxna när det gäller besvär från blåsa och/eller tarm. Tänk på att hjälpmedel för urinblåsa/tarm ska komplettera, och inte ersätta behandling (exempelvis toalettbesök) så långt det är möjligt. Förskrivaren ska även bedöma om det finns risker för patienten vid användning av hjälpmedlet, exempelvis fall, trycksår och fuktskador.

Ibland behöver förskrivaren samarbeta med andra professioner för att se över patientens hela situation.

Då behov påvisats kan hjälpmedel för urinblåsa/tarm provas ut och förskrivas.


Senast granskad 2021-09-20