Miljö och hållbarhet

Genom att vara noggrann vid bedömning av behovet och följa upp så att rätt hjälpmedel förskrivs, värnar vi om vår miljö och samhällets resurser på bästa sätt!

"Rätt utprovat skydd skapar förutsättningar för ett skydd som inte läcker. Detta påverkar onödig förbrukning av skydd och minimerar mängden tvätt"

Vid upphandling ställs olika krav på de produkter som efterfrågas. Exempelvis undviks produkter som innehåller ämnen som kan skada människor eller miljön. Hjälpmedlen ska också vara producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden för att minska negativ påverkan (miljömässigt, hälsomässigt, socialt och etiskt) på materialförbrukningen. Produkterna ska även motsvara de krav som ställs på funktion utifrån användarnas behov och förskrivas med hänsyn taget till samhällsekonomiska aspekter såsom råvaruåtgång, förbrukning, transporter och hantering av sopberget.

Källsortering

Absorberande inkontinensskydd får inte slängas i toaletten. Urinuppsamlingspåsar ska tömmas innan kassering.

Hjälpmedel för urinblåsa/tarm sorteras som brännbart material enligt kommunens anvisningar. Vissa förpackningar kan även sorteras som återvinningsbart avfall, se respektive produkt.


Senast granskad 2021-08-23