Upphandling

Upphandling av produkter för blås- och tarmdysfunktion är en speciell utmaning då det handlar om produkter som för patienten är av mycket intim karaktär och ibland även av livsuppehållande karaktär. Enligt Patentlag (2014:821) har patienter rätt till medverkan i sin vård och behandling och det är speciellt viktigt vid val och utprovning av denna typ av produkter.

"För att tillgodose olika patienters behov är det viktigt att det finns ett ändamålsenligt och varierat sortiment"

Enligt LOU (2016:1145) är det tillåtet att teckna ramavtal med en, två eller flera leverantörer. När det finns ett ramavtal med flera leverantörer, där alla villkor är fastställda, ska upphandlande myndighet ange objektiva villkor för hur en produkt kommer att väljas vid avrop. Dessa objektiva villkor skulle till exempel kunna innebära att valet av produkt görs av den medicinska professionen i möte med patienten/brukaren. När det som upphandlas ska användas av fysiska personer kan de objektiva villkoren även utformas så att enskilda personers val eller behov beaktas.

Vid upphandlingar är det viktigt att köpare och säljare talar samma språk för att undvika juridiska processer på grund av otydlighet och missförstånd. Genom att använda sig av request for information (RFI) och extern remiss inför en upphandling kan en dialog föras med leverantörerna för att inhämta tips, råd och återkoppling innan publicering. Nikola har tagit fram dokumentet Klara Krav för att underlätta vid upphandling. Dokumentet återspeglar samlade erfarenheter från upphandlingar som genomförts.

Patientens roll vid upphandling

Det är av stort värde för den enskilde att ges möjlighet till delaktighet och inflytande utifrån behov. Patientens delaktighet i beslut av produkt är väsentligt för att:

  • Rätt utformning av produkten är intimt förknippad med personens behov
  • Utformningen påverkar hur väl produkter fungerar för varje enskild person
  • En väl fungerande produkt avgör personens livskvalitet.
  • En person som upplever hög livskvalitet, har en positiv effekt på samhällsekonomin

Nikola arbetar i gruppen Hjälpmedel på lika villkor för en ökad medverkan av patientorganisationer i samband med upphandling.


Senast granskad 2023-09-04