Vem får förskriva hjälpmedel?

Vårdgivaren ska bedöma att förskrivare som utses har rätt kompetens för uppgiften och dokumentera vilka förbrukningsartiklar/hjälpmedel som får förskrivas. Förskrivaren ska ha både formell och reell kompetens. Förskrivaransvaret kan inte delegeras.

I Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården framgår att läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut och barnmorska kan vara förskrivare av förbrukningsartiklar. 

För att få förskrivningsrätt krävs att förskrivare är 

  1. anställda hos region, kommun eller vårdgivare som har avtal med region eller kommun, och 
  2. utsedda av en vårdgivare som utser vilken personal inom sin verksamhet som ska få förskrivningsrätt.

Förskrivare ska vara registrerad i vårdgivarens register över förskrivare (HSLF-FS 2021:52).

För att kunna utföra uppgiften krävs god kännedom om vårdprogram, riktlinjer och upphandlat sortiment. Du ansvarar för att ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.

Lägsta kompetens som förskrivare bör vara minst 7.5 HP inom området blås- och tarmdysfunktion.

Utsedd förskrivare ska gå Socialstyrelsens webbutbildning "Förskrivning av förbrukningsartiklar", se länk till höger.

Regionala/lokala utbildningar kan även ingå när du utses till förskrivare – se vad som gäller i din region/kommun.

Hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver förbrukningsartiklar bör ha en uroterapeut att vända sig till för stöd och rådgivning. För att utbilda sig till uroterapeut 40 hp måste man vara legitimerad sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast eller läkare.


Senast granskad 2021-09-20