Förskrivningsprocessen

Förskrivning av hjälpmedel

Förskrivaren har ett helhetsansvar för alla delar av förskrivningsprocessen. Samverkan med andra professioner kan ske i processen. Alla som deltar har ett eget yrkesansvar för sin insats även om valet, liksom uppföljning av hjälpmedel åligger förskrivaren. Förskrivaransvaret kan inte delegeras. Med förskrivaransvaret följer också uppföljningsansvar samt att sörja för resurseffektivitet.

Vid förskrivning behöver förskrivaren ha kunskap om hjälpmedlens funktion och hantering samt eventuella risker vid användande av hjälpmedlen.

I förskrivning ingår bland annat att:

  • prova ut och anpassa produkten till patienten
  • samordna produkten med eventuella andra hjälpmedel som patienten har
  • ta hänsyn till patientens hemmiljö för att användandet ska kunna ske på ett säkert sätt
  • informera användaren om hur produkten ska användas utifrån tillverkarens användarinstruktioner
  • instruera och träna användaren
  • följa upp och utvärdera förskrivningen till dess behovet upphört eller någon annan har tagit över ansvaret för patientens behandling och förskrivning.

(HSLF-FS 2021:52).

Patientjournal ska föras under hela förskrivningsprocessen.

Överrapportering

Om vårdgivaransvaret för patienten övergår till annan verksamhet/vårdgivare överförs förskrivaransvaret förenligt med patientsäkerhet. Överföringen sker via överrapportering, överenskommelse och bekräftelse av övertagande. Det ska tydligt framgå vad som förväntas, så som orsak till förskrivning, uppföljning av insatta åtgärder, mål med åtgärd, behandlingslängd, behov av eventuell förskrivning i nästa vårdinstans. Exempelvis kan checklista användas för att säkerställa att nödvändiga uppgifter överförs.

Kostnadsansvar

Regioner och kommuner bekostar hjälpmedel för urinblåsa/tarm som avses enligt HSLF-FS 2021:52 (4 kap 1-2 § - förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens). 


Senast granskad 2021-09-20