Preventivt arbetssätt

Tänk på att anpassa toalettmiljön och att byte av hjälpmedel kan ske på ett säkert sätt så att risk för fall minimeras.

Förebygg tryckskador genom att ta ställning till passform, bytesintervall, och andra trycksårsförebyggande åtgärder vid val av hjälpmedel

Inspektera huden ofta så att fuktskador undviks.


Senast granskad 2021-08-23