Patientens ansvar

Patientens ansvar är att

  • Följa hjälpmedlets bruksanvisning och användarinstruktioner
  • Vara aktsam om förskrivna hjälpmedel
  • Kontakta förskrivaren vid frågor/problem med hjälpmedlet
  • Meddela förskrivaren vid förändrat behov - ny bedömning och utprovning kan bli aktuell
  • Ha framförhållning vid beställning av hjälpmedel så att bristsituation undviks. Då flera hjälpmedel är förskrivna bör beställning ske vid samma tillfälle. Vid beställning beräknas behovet för kommande period, inklusive hjälpmedel som redan finns i hemmet.

Egenvård

En ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd som kan utföras av patienten själv, föräldrar eller annan lämplig person ska vara föremål för ett beslut om egenvård. Se regionala styrdokument.


Senast granskad 2021-08-23