Socialstyrelsens rapport om Blåsdysfunktion hos äldre personer

Blåsdysfunktion hos äldre personer – Indikatorer vid urininkontinens och andra symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård

Hösten 2016 publicerade Socialstyrelsen denna rapport som tagits fram av en arbetsgrupp sprungen ur Nikola.

Projektets uppdrag var att genomlysa området blåsdysfunktion samt ge förslag på nya indikatorer som kan användas vid förebyggande arbete för äldre som riskerar att drabbas av urininkontinens.


"Utebliven utredning och uteblivna åtgärder orsakar onödigt lidande och ökar risken för komplikationer vilket i sin tur kan ge ökade kostnader för samhället"


Tidigare har vanligen begreppet urininkontinens använts för att beskriva området. Indikatorer för urininkontinens hos personer i särskilda boendeformer introducerades för första gången genom Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökning 2012. Det är en undersökning som genomförs årligen i arbetet med öppna jämförelser socialtjänst och hemsjukvård. I denna rapport används den bredare benämningen blåsdysfunktion som förutom inkontinens även omfattar urinläckage, urinträngningar, tömningsproblem och efterproblem.

Blåsdysfunktion drabbar framför allt äldre personer, både kvinnor och män är utsatta. I Sverige har drygt 530 000 personer över 65 år besvär och nästan 80 procent av alla personer i särskilt boende har sådant läckage att de behöver använda inkontinenshjälpmedel. När övriga blåsproblem såsom urinträngningar, tömningsproblem samt efterproblem tillkommer så är prevalensen ännu större. Blåsdysfunktion är inte en del av det naturliga åldrandet utan orsaken hittas ofta i bakomliggande sjukdom eller funktionsnedsättning. Den enskilde ska erbjudas den hjälp som finns att få enligt tillgänglig kunskap. Oftast handlar det om små och enkla åtgärder som är lätta att genomföra.

För att stärka utvecklingen inom området behöver vården av personer med blåsdysfunktion struktureras och personalens kompetens på området många gånger utvecklas. Indikatorer på området ger underlag för verksamhetsutveckling, uppföljning och jämförelser.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner i länken till höger.

 

Senast granskad 2022-04-04