Bestämmelser

Förskrivning av hjälpmedel

Personer med urin-, tarminkontinens eller urinretention har rätt att få hjälpmedel om de:

  • Vistas inom landstinget
  • Bor enskilt eller motsvarande
  • Är ansluten till allmän försäkring
  • Inte är intagna på sjukhus
  • På grund av allvarlig sjukdom/skada eller efter behandling för sådan sjukdom/skada är i fortlöpande behov

Författningar/bestämmelser

Bestämmelser angående hjälpmedelsförskrivning finns reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen 3 c §, 18 b §, 26 a §§ och i följande föreskrifter:
SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag
SFS 2008:355 Patientdatalag
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
SOSFS 2007:10 (M och S) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
SOSFS 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården
Ordination av inkontinenshjälpmedel får aldrig ersätta utredning och behandling av bakomliggande orsaker. I förskrivningsrätten ingår även ansvar för att rätt hjälpmedel förskrivs till rätt person i rätt mängd och till rätt pris. Förskrivning bör därför alltid föregås av noggrann utprovning och bedömning. Detta gäller även barn.


Senast granskad 2016-03-03